toiminta pääkuva

Toiminta

Toiminta

Euregio Karelia on perustamisasiakirjan mukaisesti Suomen kolmen maakunnan - Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan - ja Karjalan tasavallan muodostama alue. Juridisesti se on kansainvälinen yhteisö, jonka puitteissa Karjalan tasavallan sisällä vallitsevat Venäjän Federaation ja Karjalan tasavallan lait sekä Suomen puolella Suomessa voimassa olevat lait. Toiminnan perustana on alueiden yhteinen tahto parantaa yhteistoiminnan avulla alueiden väestön elinolosuhteita.

Euregio Karelia ei ole yksi malli, vaan jatkuva prosessi, jossa yhteistyötä tehdään konkreettisella tasolla rajan molemmilla puolin yhteisen päämäärän hyväksi.

Euregio Karelian toiminnan lähtökohtana ovat seuraavat tavoitteet:

  • edistää alueen ihmisten ja organisaatioiden rajan yli tapahtuvaa toimintaa helpottamalla rajamuodollisuuksia ja edistämällä uusien rajanylityspaikkojen avaamista
  • edistää alueen ihmisten hyvinvointia lisäämällä työllisyyttä ja edistää tasa-arvon toteutumista
  • edistää elinkeinojen kehittymistä parantamalla raja-alueiden infrastruktuuria kuten raja-asemien toimivuutta, tie- ja tietoliikenneyhteyksiä, kunnallistekniikkaa ja ympäristöolosuhteita
  • edistää asukkaiden turvallisuutta torjumalla kansainvälistä rikollisuutta
  • lisätä ihmisten välistä yhteistoimintaa kulttuurin alalla
  • yhteensovittaa yhteistyöhankkeita aluetasolla oman toimivaltansa puitteissa
  • edistää EU-rahoituksen samoin kuin muun rahoituksen saamista alueen yhteisiin hankkeisiin
  • selkeyttää Pohjoisen ulottuvuuden käsitettä alueiden näkökulmasta kehittämällä alueellisia yhteistyömalleja EU:n ulkorajoilla.

Euregio Karelia hallitus hyväksyi vuonna 2014 Euregio Karelian toiminnan pääsuunnat 2020 – strategisen asiakirjan, jossa linjataan nykytila-analyysin pohjalta yhteistyön painopisteitä ja toimintatapoja vuoteen 2020 sekä nostetaan esille yhteisesti edistettäviä hankkeita. Euregio Karelia yhteistyöstrategian päivitystyö vuosille 2021 - 2027 on käynnissä.

Euregio Karelian yhteistyötä on edistetty näkyvimmin EU:n ulkoraja-alueohjelmien avulla. Euregio Karelia on perustamisestaan saakka antanut strategisen suunnan alueensa rajan ylittävien yhteistyöohjelmien sisällölle ja toteutukselle vahvistaen näin alueen yhteistyön pitkänaikavälin suunnittelua.

Vuosien 2014–2020 välisenä aikana Euregio Karelia alueella on Karelia CBC- ulkorajayhteistyöohjelman kautta rahoitettu yhteensä 61 hanketta. Hankkeiden kokonaisbudjetti on 42,6 miljoonaa euroa, josta ohjelmarahoituksen osuus on 37 miljoonaa euroa. Karelia ENPI CBC -ohjelman rahoituksella vuosina 2007 - 2013 (yhteensä 46 miljoonaa euroa) toteutettiin 66 hanketta, joista viisi oli suuria in­vestointihankkeita (LSP). LSP hankkeisiin käytettiin 13,9 miljoonaa euroa. Hankkeiden aiheina ovat olleet muun muassa matkailu, metsä ja energia, kulttuuri, hyvinvointi sekä luonnonvarojen kestävä käyttö.

Vuosien 2000–2012 välisenä aikana Euregio Karelia alueella rahoitettiin 501 hanketta yhteissummaltaan 132 miljoonaa euroa EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien kautta. Karjalan tasavallassa toteutettiin myös useita suuria TACIS -hankkeita (EU:n teknisen tuen hankkeita). TACIS-hankkeita toteutettiin vuodesta 1996 lähtien kaikkiaan 56 kappaletta, arvoltaan 37 miljoonaa euroa. Hankkeilla parannettiin esimerkiksi alueen infrastruktuuria rajanylityspaikoilla, kehitettiin yhdyskuntatekniikkaa ja tietoyhteiskuntaa, edistettiin yhteistyötä matkailun, kulttuurin, sosiaali- ja terveys sekä ympäristön aloilla. Yhteistyötä ovat tehneet mm. yritykset, koulutus- ja tutkimuslaitokset, kansalaisjärjestöt, kunnat, viranomaiset ja nuoret.